XEM THÊM
XEM THÊM
LIÊN MINH NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG VIỆT NAM (VSEA)
Giới thiệu
Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) tiền thân được gọi là Liên minh Năng lượng, được thành lập vào năm 2012 bởi 05 tổ chức NGO, nhằm thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mekong. VSEA là một đối tác chủ động trong công cuộc chuyển dịch năng lượng ở Việt Nam.

Việt Nam có tiềm năng lớn về năng lượng tái tạo. Tuy nhiên các biện pháp ứng dụng năng lượng hiệu quả và quản lý nhu cầu vẫn chưa được khai thác hết tiềm năng. Sử dụng hiệu quả hơn các nguồn năng lượng phi thương mại và sản xuất điện từ năng lượng tái tạo phi tập trung sẽ giúp Việt Nam có sản lượng điện ổn định, linh hoạt và bền vững hơn, qua đó góp phần giảm nhu cầu nhập khẩu các nguồn năng lượng sơ cấp và nhập khẩu điện từ các nước láng giềng của Việt Nam. Xây dựng chính sách và hành động tạo điều kiện cho quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế carbon thấp, bao gồm cả phát triển ngành năng lượng tái tạo và tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng nên được xem là bước đầu tiên quan trọng trong chiến lược để giảm thiểu và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, quá trình xây dựng chính sách năng lượng vẫn còn khép kín, và có rất ít tranh luận về các kịch bản năng lượng thay thế cả về dự báo và phát triển năng lượng bền vững. Cách tiếp cận kế hoạch phát triển điện hiện nay chủ yếu được thiết kế để hỗ trợ các mục tiêu quốc gia và theo ngành. Có rất ít cơ hội tham gia từ các bên liên quan. Tuy nhiên, vì vấn đề an ninh năng lượng và biến đổi khí hậu tiếp tục là những vấn đề cấp bách đối cách tiếp cận toàn diện với xã hội dân sự và các tổ chức phi chính phủ ở Việt Nam, bao gồm nhiều bên liên quan trong việc mở đường cho phát triển bền vững.cách tiếp cận toàn diện.

Vào cuối năm 2016, nhóm thành viên chủ chốt đã xác định các chiến lược phát triển trong giai đoạn 2016 – 2020 để đảm bảo sự thống nhất về cách tiếp cận và hành động, đồng thời các chủ đề mà VSEA sẽ tập trung vào trong 05 năm tới. Mỗi bước đi đều hướng tới đạt được mục tiêu và tầm nhìn chung của VSEA
Tầm nhìn
VSEA hướng tới phát triển năng lượng bền vững vì con người và môi trường.
Nhiệm vụ
VSEA trong 5 năm tới là trở thành một đối tác đối thoại uy tín trong lĩnh vực phát triển năng lượng ở Việt Nam cũng như trong khu vực.
Chiến lược phát triển 2016 - 2020
1. Đến năm 2020, VSEA tích cực tham gia các hoạt động giám sát và đóng góp ý kiến cho ít nhất 2 bộ luật và 3 quy hoạch liên quan tới phát triển năng lượng nhằm tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo và giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch trong cơ cấu nguồn điện Việt Nam.

2. Các thành viên và đối tác của VSEA được xây dựng năng lực để đóng góp tích cực và hiệu quả vào phát triển năng lượng bền vững.

3. VSEA tăng cường nhận thức và thay đổi hành vi của cộng đồng hướng tới năng lượng bền vững.

4. Thúc đẩy các sáng kiến năng lượng địa phương để tạo điều kiện hỗ trợ các cộng đồng sử dụng và phát triển nguồn năng lượng bền vững một cách hiệu quả.
Tổ chức
VSEA gồm 03 nhóm chính bao gồm: nhóm chủ chốt, nhóm thành viên, và đối tác. VSEA có các tổ chức thành viên cam kết gắn bó nhằm thúc đẩy phát triển bền vững ở Việt Nam và trong khu vực. Tính đến tháng 12/2016, VSEA có tổng cộng 12 tổ chức thành viên. Nhóm chủ chốt bao gồm GreenID, CEWAREC, CleanED, Live&Learn và WWF-Vietnam. Nhóm chủ chốt sẽ chỉ đạo định hướng phát triển và thực thi các chương trình và hoạt động của VSEA.

Nhóm chủ chốt

Mỗi thành viên chút chốt sẽ có vai trò cụ thể như sau:
  • GreenID: chủ trì, đảm bảo tính pháp lý cho các hoạt động của VSEA, điều phối hoạt động và thực thi các chương trình của VSEA, vận động chính sách, và hỗ trợ thực hiện mô hình Lập kế hoạch năng lượng địa phương.
  • CEWAREC: chủ trì các công việc liên quan đến thủy điện, phân tích nước – năng lượng, cung cấp hỗ trợ kĩ thuật cho các hợp phần của VSEA, và tham gia vào công việc vận động chính sách.
  • CleanED: Các kĩ sư – nhà kinh tế trực thuộc trường đại học, góp phần phát triển lĩnh vực năng lượng ở Việt Nam và châu Á, cung cấp chuyên môn trong đánh giá công nghệ, các kế hoạch phát triển hệ thống điện và chính sách công.
  • Live&Learn: chủ trì các cấu phần nhằm nâng cao năng lực, đặc biệt là hướng tới giới trẻ và mạng xã hội, kết hợp với các doanh nghiệp.
  • WWF-VN: hỗ trợ các hợp phần nâng cao năng lực cho thành viên VSEA, và vận động chính sách, hỗ trợ kêu gọi tài trợ và phát triển chương trình, thúc đẩy liên kết với các tổ chức trong khu vực và quốc tế.
Thành viên

Các thành viên của VSEA chia sẻ và hỗ trợ việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của VSEA. Mọi người cùng đóng góp các kinh nghiệm và nguồn lực liên quan vào xây dựng VSEA. Ngoài ra, các thành viên phải đảm bảo đạt được các mục tiêu trong phát triển năng lượng bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đối tác

VSEA thúc đẩy sự hợp tác giữa các tổ chức phi chính phủ Việt Nam và quốc tế, và nhiều đối tác khác nhau nhằm thúc đẩy các chính sách năng lượng bền vững ở Việt Nam và khu vực Mekong. VSEA đang dần mở rộng mối quan hệ hợp tác với các bên liên quan và các mạng lưới sẵn có ở các cấp địa phương, quốc gia, khu vực và cả quốc tế.
Hệ thống Quản lý
Ban Điều hành (BĐH) VSEA là cơ quan đưa ra mọi quyết định của VSEA. BĐH bao gồm đại diện lãnh đạo của các thành viên chủ chốt của Liên minh. Người đứng đầu của BĐH là người của tổ chức điều phối. BĐH có những chức năng sau:
  • Xây dựng và quyết định các quy định và chiến lược phát triển của VSEA
  • Phê duyệt thành viên mới
  • Điều động các nguồn lực cho việc vận hành VSEA
  • Là đại diện, thúc đẩy và vận động, xây dựng hình ảnh, danh tiếng và sư phát triển của VSEA


Người Điều phối là đơn vị toàn thời gian, làm việc tại tổ chức điều phối. Vị trí này đóng vai trò là thư kí của liên minh và điều phối việc thực hiện các quyết định của Ban Điều hành.

Các cuộc gặp

Nhóm chủ chốt sẽ có các cuộc họp mặt Quý định kì và sẽ thường xuyên trao đổi cập nhật thông tin, thông qua các kênh liên lạc với Điều phối viên. Theo kế hoạch làm việc đã được thống nhất của VSEA, nhóm chủ chốt sẽ quyết định tần suất gặp mặt của Liên minh. Từ năm 2014, hàng năm sẽ có 1 buổi họp mặt thường niên giữa các thành viên và đối tác của VSEA nhằm trao đổi thông tin, thúc đẩy các mô hình tốt, và lập kế hoạch hành động cho năm tiếp theo.